ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s  používáním webové stránky https://www.realizujemezahrady.cz/    (dále jen „Webová stránka”) a nákupem a objednáním zboží a služeb u nás, Vaší interakcí s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře).

Správcem osobních údajů je Ing. Zrůst Adam, IČ: 88824667, místem podnikání Praha 5, Na Žvahově 33/798 Hlubočepy (dále jako „Správce“).

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“). 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost Správce vůči zákazníkům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení. 

Co shromažďujeme?

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

 

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul,  
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují:  historii objednávek,  údaje týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, historii Vaší interakce s námi.

 

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší poptávky u nás nebo zakoupení zboží a služeb od nás. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli nabídnout a poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky), a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy)
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

 

Plnění smlouvy

Vaše identifikační, kontaktní, transakční a platební údaje používáme k uzavření a plnění smlouvy na naše produkty a služby, což zahrnuje zejména:

 • potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží a služeb
 • naši komunikaci ohledně stavu objednávky
 • reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad.

 

Splnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme v omezeném rozsahu i za účelem plnění účetních a daňových povinností, které jsou nám uloženy příslušnými právními předpisy.

 

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je:

 • náš zájem Vás informovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám cílenou a relevantní reklamu – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý marketing těchto zásad
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci- tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat prostřednictvím telefonního kontaktu či prostřednictvím kontaktního formuláře na Webové stránce nebo prostřednictví emailové či klasické poštovní zprávy;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

 

 1. b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.  

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

 

Přímý Marketing

 

Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

 

V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS). PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

V rámci zpracování osobních údajů u nás nebude docházet k automatizovanému zpracování údajů, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. 

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou musíme jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii. Správce přijal odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněchých osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. 

 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme dále vyjma případů, kdy se tak děje proto, že angažujeme třetí strany proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, účetním společnostem, subdodavatelům služeb, poskytovatelům marketingových služeb. Vždy se tak děje pouze k nezbytnému účelu pro zajištění našich aktivit a poskytnutí služeb. 

 

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat plug-in moduly a záložky sociálních sítí. Pokud však takový odkaz použijete a Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemá Správce  žádnou kontrolu a nemůže proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Správce  při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům – kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů – zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů – zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte správce na: mail@realizujemezahrady.cz. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 09.03.2021.